Καθορίστηκε το κόστος για την έκδοση αδειών κυνηγιού!

Με κοινή απόφαση των Υπουργών περιβάλλοντος και οικονομικών, καθορίζονται τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2011 – 2012 ως εξής:
Για τους κυνηγούς αναγνωρισμένων συνεργαζομένων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυνηγετικών συλλόγων:
Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού 10 ευρώ
Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγιού 30 ευρώ
Τέλη γενικής άδεια κυνηγιού 60 ευρώ
Οι υπήκοοι Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ομογενείς, ή οι υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, οι διπλωματικοί υπάλληλοι και οι ημεδαποί που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές καταβάλλουν υπέρ του «Πράσινου Ταμείου−Ειδικός Φορέας Δασών» (λογ. 26671/8 και κωδ. 3321) τα ανωτέρω τέλη με προσαύξηση κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγετικών
συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρ. 19 του
Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ. 191Α).
Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή.
Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ. 212Α).
Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.):
Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές περιοχές.
Για τις δημόσιες ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές η απαραίτητη γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την δασική αρχή, στην οποία υπάγεται η ελεγχόμενη
κυνηγετική περιοχή, με τα ακόλουθα τέλη:
α) Μέχρι 15 ημέρες 35,00 ευρώ
β) Μέχρι 2 μήνες 73,00 ευρώ
γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο 88,00 ευρώ
Για κάθε ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια κυνηγιού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 453/1977 σε συνδυασμό με εκείνες
των π.δ. 332/1983 και 94/1993 και των Ν. 2240/94 και Ν. 2503/97 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται σε 35 ευρώ.

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου