Κοινωφελής Εργασία – 60 θέσεις εργασίας στην Νότια Κυνουρία

Το ΙΝ.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε και ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων είκοσι (520) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Αρκαδίας, που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων: Δήμος Αρκαδίας: 142, Δήμος Γορτυνίας: 80, Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: 50, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας: 5, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας: 8, Δήμος Νότιας Κυνουρίας: 30, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νότιας Κυνουρίας: 30, Δήμος Μεγαλόπολης: 50, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης: 15, Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης: 20, Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης: 20, Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Τρίπολης: 12, Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βαλτεσινίκο Γορτυνίας: 10, Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Τρίπολης: 8, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 18, Σύλλογος των εν Αθήναις και Απανταχού Σπαθαριωτών «Ο Άγιος Δημήτριος»: 4, Εταιρία Ανάπτυξης «ΑΓΑΠΗΝΩΡ- ΑΜΚΧ»: 18.
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην έξης διεύθυνση:
ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε Πελοποννήσου, Σπάρτης 8, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100.
υπόψιν κ. Θανάση Παπαδολιά (τηλ. επικοινωνίας: 2710243345 & 2710226146).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 11/06/2012 έως 20/06/2012.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr)· γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). Επίσης ανάρτηση της προκήρυξης έχει γίνει στα δημοτικά καταστήματα των δήμων που υλοποιείται το πρόγραμμα, σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ του νομού Αρκαδίας στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα, καθώς και στα γραφεία των συμπραττόντων φορέων.

Πληροφορίες
Δήμος Νότιας Κυνουρίας: Ρεντούλης Εμμανουήλ Τηλ. 2757360210
ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε: Παπαδολιάς Αθανάσιος Τηλ. 2710243345 & 2710226146
notiakynouria.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου