Εγκρίθηκε η κατασκευή μονάδας φυσικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Τ.Κ. Τυρού Δήμου Νότιας Κυνουρίας

ΘΕΜΑ: Έγκριση δημοπράτησης του έργου:« Κατασκευή μονάδας φυσικής
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Τ.Κ. Τυρού Δήμου Νότιας Κυνουρίας
», με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή.
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 3669/08
«Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας Κατασκευής δημόσιων
έργων».(ΦΕΚ Α΄ 116).
2. Τη γνωμοδότηση (πράξη 5 της αριθμ. 18/12-06-2012 συνεδρίασης) του
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων – Τμήμα Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων.
Και επειδή:
1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προγραμματίζει την εκτέλεση του έργου:
«Κατασκευή μονάδας φυσικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Τ.Κ.
Τυρού Δήμου Νότιας Κυνουρίας», συνολικού προϋπολογισμού
720.000,00 €, με Φ.Π.Α., για την κατασκευή φυσικού συστήματος
επεξεργασίας των βοθρολυμάτων της περιοχής Τυρού, για κάλυψη των
σχετικών αναγκών της περιοχής.
2. Συγκεκριμένα πρόκειται να κατασκευαστεί μονάδα βιολογικής
επεξεργασίας δυναμικότητας ι.κ. 2.000 ατόμων, με τη μέθοδο των
υγροβιότοπων, η οποία κρίνεται ως η πλέον κατάλληλη για την
εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων αναγκών της περιοχής.
3. Η Εγκατάσταση περιλαμβάνει επί μέρους μονάδες, όπως:
· Τμήμα προεπεξεργασίας, που αποτελείται από Εσχάρωση και
Πρωτοβάθμια επεξεργασία με δεξαμενή τύπου IMHOFF.
· Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας, με δύο παράλληλες γραμμές,
καθεμιά των οποίων περιλαμβάνει Δεξαμενή απονιτροποίησης και
φρεάτιο περιοδικής τροφοδοσίας. Δύο υγροβιότοπους κάθετης ροής
περιοδικής τροφοδοσίας που αποτελούν την πρώτη βαθμίδα
επεξεργασίας. Ένα υγροβιότοπο κάθετης ροής περιοδικής
τροφοδοσίας που αποτελούν τη δεύτερη βαθμίδα επεξεργασίας.
Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας νιτροποιημένων αποβλήτων.
· Απολύμανση, που αποτελείται από Δεξαμενή και Δοσομετρική
αντλία χλωρίωσης.
4. Για την άρτια εκτέλεση του έργου απαιτείται η επιλογή του κατάλληλου
εξοπλισμού, που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εναλλακτικών
προτάσεων και λύσεων, ώστε να επιλεγεί ο καταλληλότερος και
αποδοτικότερος, σε συνδυασμό με το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για
την κατασκευή των υγροβιότοπων ενώ και τα επιμέρους τμήματα του
έργου θα πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να
λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα, γεγονός που οδηγεί στην
αναγκαιότητα αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων, ώστε να επιλεγεί η
καταλληλότερη και προσφορότερη για το έργο λύση.
5 .Τ α έργα που αφορούν Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων,
αντιμετωπίζονται ως έργα ειδικής φύσης, τόσο από το Π.Δ. 696/74
(άρθρο 208), όπου στις προδιαγραφές σύνταξης τέτοιου είδους
μελετών, περιορίζεται μόνο στη σύνταξη Προμελέτης και Τευχών
Δημοπράτησης κατά το στάδιο αυτό, όσο και από τις 23/96 και 38/05
Εγκυκλίους του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
6 . Έ χει εγκριθεί η τεχνική προμελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης, οι
περιβαλλοντικοί όροι και οι λοιπές αναγκαίες για την κατασκευή του
έργου μελέτες και άδειες, ενώ έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίοι για την
κατασκευή χώροι κα έχουν κινηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την
εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου, ώστε να είναι αυτό ώριμο
για δημοπράτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ε γκρίνουμε τη δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή μονάδας
φυσικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Τ.Κ. Τυρού Δήμου Νότιας
Κυνουρίας», συνολικού προϋπολογισμού 720.000,00 €, με Φ.Π.Α., με
το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη –
κατασκευή, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Κωδικοποίησης της
ΑΔΑ: Β41Χ1-ΙΒΦ
ν ο μοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, που κυρώθηκε με το
άρθροπρώτο του ν. 3669/08 (ΦΕΚ Α΄ 116/18-6-2008), διότι υφίστανται
οι προϋποθέσεις των παρ. 1 εδ. β΄ και 2 του ίδιου άρθρου.

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου