Αποκατάσταση ζημιών διάβρωσης τμήματος παραλιακού δρόμου Πουλίθρων.ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥΛΙΘΡΙΩΤΩΝ
&
 ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.


Αγαπητοί κάτοικοι και δημότες της Τ.Κ Πουλίθρων αλλά και λοιποί ενδιαφερόμενοι πολίτες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, σας ενημερώνω δια του παρόντος, ως οφείλω για το θέμα, με τα ακόλουθα:

1. Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2012 ενημερώθηκα από τον Πρόεδρο του Τ.Σ Πουλίθρων αλλά και από γραπτή αίτηση των «Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΣΜΥΡΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε» ότι το τμήμα του παραλιακού δρόμου Πουλίθρων, από τη θέση «Ξενοδοχείο Ακρογιάλι (περίπου)» έως τη θέση «ιδιοκτησία Αντώνη Χάλαρη (περίπου)», έχει υποστεί άκρως επικίνδυνη, για την κυκλοφορία των πεζών - των οχημάτων και των εν γένει λειτουργιών του αγκυροβολίου, διάβρωση από τη θάλασσα.
Επισκέφθηκα άμεσα τον τόπο της ζημίας, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Τ.Σ κ. Νικόλαο Μάρκο, τον χωρικό Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Βρεττάκη και τον Αντιδήμαρχο ΄Εργων κ. Ιωάννη Δανεσή, προκειμένου, με τις συμβουλές τεχνικών και κατασκευαστών να εκτιμήσω το μέγεθος του προβλήματος και ν’ αναλάβω πρωτοβουλία άμεσης αποκατάσταση των ζημιών.

2. Αφού, με τη βοήθεια των τεχνικών και των κατασκευαστών που προσήλθαν κατόπιν προφορικής προσκλήσεως εκτιμήθηκε από τον Δήμαρχο και τους λοιπούς παριστάμενους αιρετούς το μέγεθος του προβλήματος και οι εμφανείς και αφανείς εργασίες, ο Δήμαρχος ζήτησε, από τον Πρόεδρο της Τ.Κ Πουλίθρων, σύγκληση του οικείου Τ.Σ, για τη λήψη σχετικής απόφασης αποκατάστασης των εμφανών και αφανών ζημιών.

3. Το Τ.Σ Πουλίθρων συνεδρίασε, παρισταμένου του Δημάρχου, στο Κοινοτικό Κατάστημα Πουλίθρων, την 22η Σεπτεμβρίου 2012 και μετά την ανακοίνωση της εκτίμησης και της άποψης του Δημάρχου / [ότι δηλαδή για τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών (εμφανείς - αφανείς) απαιτούνται περί τα 20.000 € και διαδικασία κατεπείγοντος με επιβλέποντα τον Δήμαρχο] αποφάσισε ομόφωνα «την άμεση αποκατάσταση των ζημιών με τη διαδικασία του κατεπείγοντος από τον Δήμαρχο», προτείνοντας μάλιστα αυτόβουλα και ομόθυμα συγκεκριμένο τρόπο κάλυψης της εκτιμηθείσας δαπάνης.

4. Ο Δήμαρχος, σεβόμενος το κατεπείγον του προβλήματος - την ομόφωνη απόφαση του Τ.Σ Πουλίθρων - τους αλιείς και την επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής που θίγεται από τη διάβρωση χρόνια τώρα, προχώρησε (αφήνοντας πίσω του όσα θα καθυστερούσαν το έργο) στην αποκατάσταση των ζημιών.

5. Ο προϋπολογισμός του έργου με τη διαδικασία του διαγωνισμού και με βάση το κρατικό τιμολόγιο για τις ποσότητες των εργασιών που επιμετρήθηκαν από τον Δήμαρχο θα ήταν
α) Αποξήλωση - καθαίρεση κατεστραμμένης τσιμεντόστρωσης δρόμου, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (Οικ-2226, 11 κ.μ, τιμή μονάδας 92,70 € / κ.μ)                                1.019,70 €,
β) Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες (Οικ-2124, 175 κ.μ, τιμή μονάδας 6,70 € / κ.μ)                                                                            1.172,50 €, 
γ) Ξυλότυποι χυτών τοίχων (Οικ-3801, 30 τ.μ, τιμή μονάδας 13,40 € / τ.μ)                                                                               402,00 €,      
δ) Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, με χρήση αντλίας (Οικ-3215, 68 κ.μ, τιμή μονάδας 120,00 € / κ.μ)                              8.160,00 €,   
ε) Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος C16/20, με χρήση αντλίας (Οικ-3214, 37 κ.μ, τιμή μονάδας 113,00 € / κ.μ)                                                 4.181,00 €,    
στ) Εμπλουτισμός ακτής με κροκάλες χειμάρρων (Υδρ-6153, 122 κ.μ, τιμή μονάδας 10,80 € / κ.μ)                                     1.317,60 €,
                                                                  Σύνολο (1)  16.252,80 €
Γ.Ε & Ο.Ε 18%                                                                2.925,50 €
                                                                  Σύνολο (2)  19.178,30 €
Απρόβλεπτα 15%                                                          2.876,75 €
                                                                 Σύνολο (3)   22.055,05 €
Φ.Π.Α 23%                                                                      5.072,66 €
----------------------------------------------------------------------------------------
       Γενικό Σύνολο Κατασκευαστικών Εργασιών : 27.127,71 €.
----------------------------------------------------------------------------------------
***Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι στην περίπτωση του διαγωνισμού η Τ.Κ Πουλίθρων και ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας θα υποχρεώνονταν από την αρμόδια επιβλέπουσα υπηρεσία στην εκπόνηση τριών (03) επί πλέον της τεχνικής & οικονομικής μελετών (τοπογραφική, ακτομηχανική, περιβαλλοντική), η πρόσθετη δαπάνη των οποίων σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 798/1978 όπως ισχύει θα ανήρχετο στο ποσό των 29.400,81 €, με το ίδιο ακριβώς κατασκευαστικό αποτέλεσμα σε ένα (01) έτος μετά***.
6. Το έργο εκτελέστηκε, με επιβλέποντα τον Δήμαρχο, χωρίς να θιγεί άλλο έργο της Τ.Κ Πουλίθρων για το 2012, με συνολική δαπάνη 19.990,94 €, που αναλύεται
α) Αποξήλωση - καθαίρεση κατεστραμμένης τσιμεντόστρωσης δρόμου, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (Οικ-2226, 11 κ.μ, τιμή μονάδας 92,70 € / κ.μ)                                1.019,70 €,
β) Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες (Οικ-2124, 175 κ.μ, τιμή μονάδας 6,70 € / κ.μ)                                                                            1.172,50 €, 
γ) Ξυλότυποι χυτών τοίχων (Οικ-3801, 30 τ.μ, τιμή μονάδας 13,40 € / τ.μ)                                                                               402,00 €,      
δ) Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, με χρήση αντλίας (Οικ-3215, 68 κ.μ, τιμή μονάδας 120,00 € / κ.μ)                              8.160,00 €,   
ε) Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος C16/20, με χρήση αντλίας (Οικ-3214, 37 κ.μ, τιμή μονάδας 113,00 € / κ.μ)                                                 4.181,00 €,    
στ) Εμπλουτισμός ακτής με κροκάλες χειμάρρων (Υδρ-6153, 122 κ.μ, τιμή μονάδας 10,80 € / κ.μ)                                     1.317,60 €,
----------------------------------------------------------------------------------------
                                                                       Σύνολο  16.252,80 €
Φ.Π.Α 23%                                                                      3.738,14 €
----------------------------------------------------------------------------------------
                                                           Γενικό Σύνολο 19.990,94 €.

Βέβαιος ότι η αποκατάσταση των ζημιών πραγματοποιήθηκε έγκαιρα και με τον προσφορότερο τρόπο τεχνοοικονομικά, σας ευχαριστώ που με εμπιστεύεσθε.
Ευχαριστώ επίσης τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που, κατανοώντας τις δυσκολίες και τις ιδιαίτερες συνθήκες, επιδοκίμασαν τις ενέργειές μου.
Ειλικρινά
ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ
               ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου