ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ- ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ», με προϋπολογισμό 237.840,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 166.430,32 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 25.649,58 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στο Λεωνίδιο του Δήμου Ν. Κυνουρίας, μέχρι τις 31-10-2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27570-22807, FAX επικοινωνίας 27570-22246, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Μαρίνα Τριτάκη.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα «προσφοράς επί µέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών της Υπηρεσίας µε έλεγχο οµαλότητας των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις A2, 1η και 2η τάξη για έργα Οικοδομικά και στις A1, Α2, και 1η τάξη για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά με αναφερόμενη στην βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π Περιφερειακή Ενότητα έδρας ή δεύτερη Περιφερειακή Ενότητα, την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, β) στις A2 και 1η τάξη για έργα Οικοδομικά και στις A1, A2 και 1η τάξη για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά με αναφερόμενη στην βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. Περιφερειακή Ενότητα έδρας ή δεύτερη Περιφερειακή Ενότητα, διάφορη της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας, γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.841,60 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι), ΑΡΙΘ. ΕΝΑΡ. 2012ΣΕ07580334 της ΣΑΕ 0758. Προκαταβολή θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ.
Λεωνίδιο, 1/10/2013
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 
Μαρίνης Μπερέτσος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου