ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Τ.Π & Δ, ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕπ) ΚΑΙ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Π. & Δ».

Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, την 11η Νοεμβρίου 2013, υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Σύμβαση Χρηματοδότησης για την εκτέλεση έργων των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων στην Ελλάδα συνολικού ύψους € 200.000.000 εκ των οποίων € 100.000.000 από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και € 100.000.000 από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.
 Δικαιούχοι της εν λόγω χρηματοδότησης θα είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατά προτεραιότητα Δήμοι και Περιφέρειες, Ν.Π.Δ.Δ των Ο.Τ.Α, Σύνδεσμοι και Ενώσεις Ο.Τ.Α, Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α κοινωφελούς χαρακτήρα.
 Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει τον τομέα και τον τύπο των έργων που είναι επιλέξιμοι και δύναται να δανειοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) καθώς τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα περιλαμβάνουν επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της αποκατάστασης δρόμων/οδών και της βελτίωσης της ασφάλειας της κυκλοφορίας, της βελτίωσης του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και των τουριστικών υποδομών.
Τα έργα αναμένεται να υλοποιηθούν κατά την περίοδο 2013-2017.
 Έργα προς χρηματοδότηση:
Τομέας Τύπος Έργων που χρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΤΕπ
Οδικό δίκτυο, μεταφορές Νέες πλακοστρώσεις, ενίσχυση δρόμου, βελτιώσεις ασφάλειας, ποδηλατοδρόμοι και πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης για την ενθάρρυνση διασύνδεσης με/από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορειολωρίδες, κυκλικοί κόμβοι, άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βιώσιμη κινητικότητα.
 Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισμός κτιρίων δημόσιας διοίκησης Αναβάθμιση/αποκατάστασης δημόσιων κτιρίων:
βελτίωση ασφάλειας, εξοπλισμός. Εκσυγχρονισμός και αποδοτικότητα κτιρίων δημόσιας διοίκησης, όπως υποστηρίζεται από ένα σχέδιο πολιτικής.
Πολιτιστική, ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά Αποκατάσταση κτιρίων αρχιτεκτονικής αξίας, επισκευή και αναβάθμιση μνημείων, μουσείων, ιστορικών ανακτόρων, δημόσιων κέντρων τέχνης κ.λπ.
 Χώροι πρασίνου και αποκατάσταση ανοιχτών δημόσιων χώρων Αποκατάσταση και επέκταση δημόσιων χώρων πρασίνου, πάρκων και χώρων πρασίνου στις πλατείες, κατασκευή/αποκατάσταση δημόσιων χώρων πρασίνου για τα παιδιά και ειδικών χώρων πρασίνου.
Αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπικών δημόσιων υπαίθριων αγορών.
Υγεία/Κοινωνική υποδομή έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής υποστήριξης (κατοικίες για τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, κ.λπ.)
Στέγαση Αποκατάσταση των υφιστάμενων κατοικιών για να υποστηριχθεί η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον, κατασκευή κοινωνικών κατοικιών μηδενικής ενέργειας, αποκατάσταση και ανακαίνιση των κοινωνικών κατοικιών προς ενοικίαση, κατασκευή, κατεδάφιση και ανοικοδόμηση νέων κοινωνικών κατοικιών προς ενοικίαση.
 Εκπαιδευτικές/ Αθλητικές εγκαταστάσεις έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργικότητας των σχολικών κτιρίων και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας (εργαστήρια, κ.λπ.) και των συναφών πρόσθετων υποδομών, όπως οι δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις (γυμναστήρια, ανοιχτά γήπεδα κ.λπ.)
Βελτίωση του περιβάλλοντος
Απορρύπανση του εδάφους, εξορθολογισμός της χρήσης των υδάτινων πόρων, προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και άλλες επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση του περιβάλλοντος κ.λπ.
Τρόπος Χρηματοδότησης:
Ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου, εφόσον αυτό είναι επιλέξιμο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
Μέχρι 50% του συνολικού κόστους του έργου από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Το υπόλοιπο 50% του συνολικού κόστους του έργου από ιδίους πόρους ή από δάνειο από το Τ.Π. & Δανείων.
Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος των κοινοτικών κονδυλίων και του τραπεζικού δανεισμού από την ΕΤΕπ δεν θα υπερβαίνει το 90% του συνολικού κόστους του έργου.
Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου θα είναι μέχρι εικοσιπέντε (25) έτη.
 Το κόστος των επιλέξιμων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ

Ιωάννης Η. Μαρνέρης
Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
και Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Τουρισμού της ΚΕΔΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου