Εντάχθηκε και η αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Πουλίθρων


Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη εντάχτηκε η Πράξη "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ" στον Αξονα Προτεραιότητας "08 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου" του Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
Κωδικός Δικαιούχου: 40103279
 Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Τ.Κ. Πουλίθρων, Νότιας Κυνουρίας.
Με το έργο αυτό θα κατασκευαστούν δυο υπέργειες μεταλλικές δεξαμενές χωρητικότητας 200 m3 η κάθε μια.
Θα γίνει αντικατάσταση αγωγού σε μήκος 592m εντός του οικισμού, επέκταση του δικτύου ύδρευσης με εγκατάσταση νέου αγωγού μήκους 1960m προς την περιοχή Αγίου Γεωργίου και 293m στη βόρεια περιοχή μέχρι τη νέα δεξαμενή καθώς και εγκατάσταση φρεατίων και δικλείδων.
Με τις παραπάνω παρεμβάσεις θα εξασφαλιστεί η αύξηση του όγκου αποθήκευσης στο δίκτυο και η κάλυψη των αιχμών κατανάλωσης, η επάρκεια της τροφοδοσίας του παραλιακού τμήματος, η εξομάλυνση της πτώσης πίεσης στο δίκτυο σε περιόδους μεγάλης κατανάλωσης και η τροφοδότηση της βόρειας επέκτασης του οικισμού.
Πλήρες δίκτυο ύδρευσης 2,845 χιλιομέτρων
Δύο δεξαμενές χωρητικότητας 200 m3 η κάθε μία
Δείκτες Εκροών Κατασκευή - βελτίωση - αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης 2,845.00
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 10.03 (μήνες)
 Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου