Επαναληπτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τμημάτων χώρου αιγιαλού και παραλίας, για τη λειτουργία καντινών, την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών ή την άσκηση συναφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Διακήρυξη Δημάρχου
Διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης αιγιαλού, Παραλίας
με πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία
(Σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 5287/24-4-2014 διακήρυξης και της υπ αριθ. 176/2014
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας με ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΚΝ-ΑΟΚ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις:
1. του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α ́77/30-03-81),
2. του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 άρθρο 192),
3.την αριθμ. 111/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον κανονισμό
δημοπράτησης του αιγιαλού, παραλίας.
4. της ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014.
5. του Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285Α ́) «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις»
6. Της υπ ́αριθ. 5287/24-4-2014 αρχική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χρήσης
αιγιαλού, Παραλίας με πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία και
7. Την υπ’ αριθ. 205/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Κατακύρωση του
αποτελέσματος των πρακτικών φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμημάτων
αιγιαλού – παραλίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας όπου δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και προέκυψε
άγονος»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ δημόσια, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης
χώρων - παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους,
με σύμβαση μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ  ́Η ΓΙΑ
ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΑΓΟΝΗ και καλούμε τους
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, όπως παρακάτω:
Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς
τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.
2971/01 την ΚΥΑ ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Περιγραφή χώρων
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ

1. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού
[θέση «Όρμος Τσέρφο» (αριστερά)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και
την εκμετάλλευση (από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις)
αυτοκινούμενης ή τροχήλατης καντίνας.

2. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (50,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Τυρού
[θέση «Όρμος Τσέρφο» (κέντρο)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την
εκμετάλλευση (από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις) ομπρελών –
ξαπλώστρων κ.λ.π.

3. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ
Τυρού [θέση «Όρμος Ζαρίτσι» (δεξιά)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και
την εκμετάλλευση (από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις)
αυτοκινούμενης ή τροχήλατης καντίνας.

4. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (15,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ Πέρα
Μελάνων [θέση «Όρμος Λιβάδι» (αριστερά)], κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού
και την εκμετάλλευση (από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις)
αυτοκινούμενης ή τροχήλατης καντίνας.

1.Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (50,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ.Πουλίθρων
[θέση «Παραλία Πουλίθρων- Ντουζ Κ.Καττή»], κατάλληλο για τη χρησιμοποίησή του (από
ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις) εκμίσθωσης πλοίων ψυχαγωγίας –
τουριστικών σκαφών και εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ.

2.Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (150,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ.Κ.Πουλίθρων
[θέση «Παραλία Πουλίθρων - Τοιχείο- Λυόμενο Κ.Καττή»], κατάλληλο για τη χρησιμοποίησή
του (από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις) εκμίσθωσης ομπρελών,
ξαπλώστρων.

3.Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (100,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Δ. Κ. Λεωνιδίου
(οικισμός «Πλάκα» - στην Ανατολική Παραλία Πλάκας - αριστερά) κατάλληλο για τη
χρησιμοποίησή του (από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις)
εκμίσθωσης ομπρελών, ξαπλώστρων).

4.Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (200,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Δ. Κ.
Λεωνιδίου (οικισμός «Πλάκα» - στην Ανατολική Παραλία Πλάκας - κέντρο) κατάλληλο
για τη χρησιμοποίησή του (από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις)
εκμίσθωσης ομπρελών, ξαπλώστρων).

5.Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (50,00) τ.μ. χωροθετούμενο στην Δ.Κ. Λεωνιδίου
(οικισμός «Πλάκα» - στη Δυτική Παραλία Πλάκας, στην άκρη προς τα βράχια) κατάλληλο
για τη χρησιμοποίησή του (από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις)
εκμίσθωσης πλοίων ψυχαγωγίας – τουριστικών σκαφών και εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ.

6. Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (50,00) τ.μ. χωροθετούμενο στην Δ.Κ. Λεωνιδίου
(οικισμός «Πλάκα» - στη Δυτική Παραλία Πλάκας, όμορο καταστήματος Σταθούση)
κατάλληλο για τη χρησιμοποίησή του (από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες
επιχειρήσεις) εκμίσθωσης ομπρελών ξαπλώστρων.

7.Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (100,00) τ.μ. χωροθετούμενο στην Δ.Κ. Λεωνιδίου
(οικισμός «Πλάκα» - στην Ανατολική Παραλία Πλάκας, όμορο κάμπινγκ) κατάλληλο για
τη χρησιμοποίησή του (από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις)
εκμίσθωσης ομπρελών, ξαπλώστρων.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

8.Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (150,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ. Κ. Πουλίθρων
(οικισμός «Πούλιθρα» - θέση Βαλτάκι – νότια πλευρά) κατάλληλο για τη χρησιμοποίησή
του (από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις) εκμίσθωσης ομπρελών,
ξαπλώστρων.

9.Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (100,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ. Κ. Πουλίθρων
(οικισμός «Πούλιθρα» - θέση Βαλτάκι - κέντρο) κατάλληλο για τη χρησιμοποίησή του
(από ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις) εκμίσθωσης ομπρελών,
ξαπλώστρων.

10.Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (80,00) τ.μ, χωροθετούμενο στην Τ. Κ. Πουλίθρων
(οικισμός «Πούλιθρα» - παραλία Αγ. Γεωργίου) κατάλληλο για τη χρησιμοποίησή του (από
ενδιαφερόμενες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις) εκμίσθωσης πλοίων ψυχαγωγίας –
τουριστικών σκαφών και εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ.

11.Τμήμα επί του αιγιαλού, εμβαδού έως (15,00) τ.μ. χωροθετούμενο στην Τ.Κ. Πηγαδίου
(οικισμός «Φωκιανός»), κατάλληλο για την ανάπτυξη επί αυτού και την εκμετάλλευση (υπό
νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων) αυτοκινούμενης ή τροχήλατης καντίνας.
Σημ. Οι χώροι έχουν αναριθμηθεί σε σχέση με την αρχική διακήρυξη.

Άρθρο 2
Διάρκεια μίσθωσης
Η εκμίσθωση αυτή έχει διάρκεια έως 30-09-2014.

Άρθρο 3
Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 20/06/2014, ώρα έναρξης προσέλευσης των
ενδιαφερομένων 11:00π.μ. και ώρα λήξης της Δημοπρασίας 14:00 μ.μ στο κατάστημα της έδρας
του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο Λεωνίδιο.

Άρθρο 4
Εφαρμογή όρων αρχικής διακήρυξης
Κατά τα λοιπά ισχύουν και έχουν εφαρμογή οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 5287/
24-4-2014 διακήρυξης Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 176/
2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμους Νότιας Κυνουρίας (ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΚΝ-ΑΟΚ).

Άρθρο 5
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας,
ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση: Λεωνίδιο Αρκαδίας,
Τηλέφωνα: 2757360203-212-219, FAX: 2757023224.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση
που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την 19/06/2014, ώρα 10:00 π.μ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου