ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της υπ’ αριθ. πρωτ. 8614/18-6-2014 (και με ΑΔΑ: 6Ψ06ΩΚΝ-ΗΕ7) Διακήρυξης του
Δημάρχου Ν. Κυνουρίας για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την ανάθεση των υπηρεσιών :
Υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών.
Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας ανέρχεται σε 33.000,00 € ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13 % .
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί
τους τις κλειστές προσφορές (ενιαίος κλειστός φάκελος ή συσκευασία) την ημέρα και
ώρα του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας,
Δημαρχείο Λεωνιδίου, Λεωνίδιο, ΤΚ 23000 από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού,
στις 30/6/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).
Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων του
διαγωνισμού διατίθενται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου
Ν. Κυνουρίας, τηλ. 27573 60232 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος
υπάλληλος είναι ο κ. Μάνος Βασίλειος Η αναπαραγωγή των εγγράφων βαρύνει τον
ενδιαφερόμενο. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στο «Διαύγεια» με
ΑΔΑ: 6Ψ06ΩΚΝ-ΗΕ7.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που
ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (Αποκομιδή Απορριμμάτων) και διαθέτουν τον
απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και τη σχετική εμπειρία για την εκτέλεση της
εργασίας.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού της δαπάνης
(προ ΦΠΑ) .

Λεωνίδιο, 18/6/2014

Ο Δήμαρχος Ν. Κυνουρίας
Ιωάννης Η. Μαρνέρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου