ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Α). Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (10/2014) συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο
Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (25η) Ιουνίου (2014) – ημέρα Τετάρτη και ώρα
18:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Θέμα 1ο: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση
δικτύου άρδευσης Δ.Κ. Λεωνιδίου».
Θέμα 2ο: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή
γηπέδου 5*5 Δ.Ε. Κοσμά».
Θέμα 3ο: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συνέχιση
προστατευτικών τοιχίων Λάκκου».
Θέμα 4ο: Επί εγγράφου Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αρκαδίας με θέμα «Εκτέλεση
έργων επί του αιγιαλού».
Τα θέματα της πρόσκλησης είναι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
που αναφέρεται στους περιορισμούς αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα
πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών,
καθώς αφορούν σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την απρόσκοπτη
υλοποίηση έργων του Δήμου μας.

Β). Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (1/2014) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας (Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτημάτων Δήμου Νότιας
Κυνουρίας), η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα
Βιβλιοθήκης) την (25η) Ιουνίου (2014) – ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με θέματα της
ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Θέμα 1ο: Περί εγκρίσεως απολογισμών – ισολογισμών έτους 2013 των
κληροδοτημάτων Δήμου Νότιας Κυνουρίας α) Μώττη Μαρίας, β) Χατζηπαναγιώτου
Αικατερίνης, γ) Μωραίτου Άννας, δ) Κόμητα Μυροφόρας, ε) Κανέλλη – Κοντορούπη
Γεωργίας.
Θέμα 2ο: Περί εγκρίσεως προϋπολογισμών έτους 2014 κληροδοτημάτων Δήμου
Νότιας Κυνουρίας α) Μώττη Μαρίας, β) Χατζηπαναγιώτου Αικατερίνης, γ) Μωραίτου
Άννας, δ) Κόμητα Μυροφόρας, ε) Κανέλλη – Κοντορούπη Γεωργίας, στ) Καμινέα
Παναγιώτη, ζ) Λέου Ιωάννη, η) Φακλή Σταμούλας, θ) Αρακά Ελένης, ι) Αλεβαντή
Νικολάου, ια) Απαλοδήμου Αντωνίας, ιβ) Κριμήτσου Νικολάου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Παναγιώτης Ι. Γεωργίτσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου