Πρόσληψη Ναυαγοσώστων

Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την
κάλυψη θέσεων προσωπικού ειδικής κατηγορίας, (ναυαγοσώστες), του
Δήμου Νότιας Κυνουρίας
Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) συνολικά
μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), συνολικού αριθμού δύο (2)
ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών
του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο, για την παρακάτω,
ανά υπηρεσία και έδρα, ειδικότητα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά, κύρια και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου