16η Συνεδρίαση Δ.Σ. 01 Σεπτεμβρίου 2015


Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (16/2015) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης), την 1η Σεπτεμβρίου 2015 – ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας τα παρακάτω:
Θέμα 1ο: Περί εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 2ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Νότιας Κυνουρίας προκειμένου να καταχωρηθεί ως έκτακτο έσοδο, το ποσό των 3.020,00€, προερχόμενο από την εκποίηση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Κάτω Επισκοπή». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 3ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την ενίσχυση υφιστάμενων κωδικών Κ.Α. ως εξής:
00-6331.002 με τίτλο «Φόρος εισοδήματος Δήμου
706055.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΟΑΕΔ»
00-6312 με τίτλο «Λοιποί Φόροι». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 4ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την ενίσχυση υφιστάμενου κωδικού ΚΑ 10-6231.003 με τίτλο «Μίσθωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων Τ.Κ. Πουλίθρων». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 5ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την δημιουργία νέου απαραίτητου κωδικού ΚΑ 30-7323.005 με τίτλο «Τσιμεντόστρωση δρόμων εντός οικισμού στη Τ.Κ. Μαρίου» και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 6ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την δημιουργία νέου απαραίτητου κωδικού ΚΑ 30-7323.006 με τίτλο «Τσιμεντόστρωση δρόμου στην πλατεία του χωριού Τ.Κ. Βλησιδιάς» και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 7ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την εγγραφή νέου εσόδου ποσού 2.212,00 για την υλοποίηση του προγράμματος «Κατάρτιση σε θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης & πράσινης ανάπτυξης» και την μεταφορά του ποσού αυτού στο αποθεματικό. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 8ο: Περί της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης αυτοτελούς χώρου από τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας για τη στέγαση υπηρεσιών και λειτουργιών του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Λεωνιδίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 9ο: Επί αιτήματος Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας», για παραχώρηση αίθουσας κλειστού γυμναστηρίου για εκδηλώσεις. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 10ο: Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου Λεωνιδίου «Το Λεωνίδιο» σχετικά με τη παραχώρηση των Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων Λεωνιδίου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 11ο: Επί αιτήσεως Αθλητικού Σωματίου «Ολυμπιακός Λεωνιδίου» σχετικά με τη παραχώρηση των Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων Λεωνιδίου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 12ο: Επί αιτήσεως Αθλητικής Ένωσης τ. Δήμου Μαρίου σχετικά με τη παραχώρηση των Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων Λεωνιδίου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 13ο: Επί αιτήσεως Α.Σ. Απόλλων Τυρού για παραχώρηση αθλητικού χώρου γηπέδου Τυρού. (Εισηγητής: Τριανταφύλλου Ιωάννης)
Θέμα 14ο: Περί συμμετοχής σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων» με διακριτικό τίτλο «Δίκτυο Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 15ο: Περί της παροχής γνώμης για την αναγκαιότητα ή μη, συνέχισης μέτρων προστασίας δημόσιων δασικών εκτάσεων στις θέσεις «Τούρλα» και «Καλογριά», Τ.Κ. Παλαιοχωρίου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 16ο: Περί της αποδοχής των παραχωρούμενων – μεταβιβαζόμενων και παραδιδόμενων στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ. Σαπουνακαίικων) και σε κοινή χρήση, δύο οικοπεδικών λωρίδων επιφανείας (3,92 + 8,51 = 12,43 τ.μ.) από τους κληρονόμους Γεωργίου προκειμένου το εν λόγω οικόπεδο να χαρακτηριστεί οικοδομήσιμο. (Εισηγητής: Τριανταφύλλου Ιωάννης)
Θέμα 17ο: Επί αιτήσεως Βρεττάκη Νικολάου του Παναγιώτη για κατασκευή οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Τ.Κ. Πελετών. (Εισηγητής: Καρδάσης Δημήτριος)
Θέμα 18ο: Επί αιτήσεως για παραχώρηση οστεοθυρίδας στο οστεοφυλάκιο του κοιμητηρίου της Τ.Κ. Κοσμά. (Εισηγητής: Τζοβάνης Δημήτριος)
Θέμα 19ο: Περί της ανάκλησης της 289/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε αγορά οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο του Αγ. Χαραλάμπους. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
(28) Αυγούστου (2015)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου