Ανακοίνωση – Πρόσκληση για µετάταξη υϖαλλήλων

Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας
ϖροκειµένου να καλύψει υϖηρεσιακές ανάγκες, ϖροτίθεται να ϖροβεί στην κάλυψη:
α. µίας (1) θέσεως ΠΕ Γεωϖόνων, µε µετάταξη υϖαλλήλου αϖό ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού, Υϖουργεία, Ν.Π.∆.∆. ή άλλες ∆ηµόσιες Υϖηρεσίες, καθώς και υϖαλλήλου Κρατικών Νοµικών Προσώϖων Ιδιωτικού ∆ικαίου και ∆ΕΚΟ, µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο και στις οϖοίες το ∆ηµόσιο κατέχει την ϖλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου.
Εϖισηµαίνεται ότι οι ∆ηµοτικές και Κοινοτικές Εϖιχειρήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις τουΝ. 1892/90, είναι εκτός ∆ηµοσίου Τοµέα και συνεϖώς δεν εµϖίϖτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (Ρυθµίσεις Θεµάτων Ανεξαρτήτων Αρχών, Γενικών Εϖιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Σώµατος Εϖιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και λοιϖών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υϖουργείου Εσωτερικών). Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υϖάλληλοι να υϖοβάλουν σχετική αίτηση στον ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας, Τµήµα ∆ιοικητικού-Γραφείο Προσωϖικού, (Tαχ. ∆/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Λεωνίδιο, Τ.Κ. 22300).
Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 & 79 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Τεύχος Α’ 28-06-2017.) «Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υϖαλλήλων», τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Τεύχος Α’ 20-08-2011) «Τροϖοϖοίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου − Ρυθµίσεις για την ανάϖτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση − Θέµατα αρµοδιότητας Υϖουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», τις διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Τεύχος Α’ 27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοϖρόθεσµου ϖλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», ύστερα αϖό γνώµη του αρµόδιου Υϖηρεσιακού Συµβουλίου του φορέα υϖοδοχής. Εν συνεχεία και αφού ο φορέας υϖοδοχής ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης αϖόφασης (Υϖηρεσιακό Συµβούλιο ΟΤΑ Αρκαδίας) και ϖάντως ϖριν αϖό την έκδοση της σχετικής αϖόφασης µετάταξης, θα αϖοσταλεί στη ∆/νση Προσλήψεων Προσωϖικού του Υϖουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αίτηµα για την έγκριση της ϖλήρωσης των ζητούµενων θέσεων µε µετάταξη αϖό την Τετραµελή Εϖιτροϖή της ΠΥΣ 33/06, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Τεύχος Α’ 22-08-2011).
Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε την ϖαρ. 5, του άρ. 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Τεύχος Α’ 27-10-2011) χωρίς να υϖάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον Ο.Ε.Υ. µε ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης ϖου κατέχει ο µετατασσόµενος κατόϖιν συνεκτίµησης των τυϖικών και ουσιαστικών ϖροσόντων των υϖοψηφίων, της ϖροϋϖηρεσίας, της εµϖειρίας καθώς και της εν γένει ϖροσωϖικότητας του. Τα ϖροσόντα µϖορεί να διαϖιστωθούν, κατά την κρίση του Υϖηρεσιακού Συµβουλίου, και µετά αϖό ϖροσωϖική ϖαράσταση και συζήτηση µε κάθε ενδιαφερόµενο.
Οι αϖαιτούµενες ϖιστώσεις για τη µετάταξη των υϖαλλήλων έχουν ϖροβλεφθεί στον εγκεκριµένο τακτικό ϖροϋϖολογισµό 2013 του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, σύµφωνα µε την υϖ΄ αριθµ. ϖρωτ. 9803/17-07-2013 βεβαίωση των Οικονοµικών Υϖηρεσιών του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας.
Οι υϖηρεσιακές ανάγκες ϖου θα καλυφθούν µε µετάταξη υϖαλλήλων, σύµφωνα µε την ϖαρούσα ανακοίνωση, έχουν ως ακολούθως:
α. µίας (1) θέσεως ΠΕ Γεωϖόνων, Οι υϖοψήφιοι θα ϖρέϖει κατά την ηµεροµηνία υϖοβολής της αίτησης υϖοψηφιότητας, να κατέχουν τα τυϖικά ϖροσόντα του κλάδου στον οϖοίο εϖιθυµούν να µεταταγούν, όϖως αυτά ορίζονται µε το Π.∆. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όϖως τροϖοϖοιήθηκε και συµϖληρώθηκε µε το Π.∆. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄), το Π.∆.44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄) και το Π∆ 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α΄).
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υϖοβάλουν στον Γραφείο Προσωϖικού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας αϖό 01-08-2013 µέχρι 30-09-2013 (διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός, σύµφωνα µε τη ∆Ι∆Α∆/Φ.48/34/οι.19935/27-7-2007) τα ϖαρακάτω δικαιολογητικά:
i. Αίτηση µετάταξης.
ii. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε υϖεύθυνη δήλωση για την ϖιστότητα του ϖεριεχοµένου του.
iii. Εϖικυρωµένα αντίγραφα τίτλου σϖουδών.
iv. Εϖικυρωµένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
v. Πιστοϖοιητικό υϖηρεσιακών µεταβολών στο οϖοίο να φαίνεται ότι δεν τους έχει εϖιβληθεί ϖειθαρχική δίωξη καθώς και ότι ο υϖάλληλος δεν έχει οϖοιοδήϖοτε κώλυµα µετάταξης αϖό άλλη γενική ή ειδική διάταξη. (ϖ.χ. υϖοχρέωση ϖαραµονής στην υϖηρεσία για ορισµένο χρονικό διάστηµα λόγω ϖαραµεθορίου ή για άλλους λόγους)
∆ικαίωµα υϖοβολής αίτησης έχουν:
Όλοι οι µόνιµοι υϖάλληλοι ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθµού, Υϖουργείων ή άλλων ∆ηµοσίων Υϖηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 71, ϖαρ. 1 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών και ∆ιοικητικών Υϖαλλήλων Ν.Π.∆.∆. ϖου κυρώθηκε µε το Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ Τεύχος Α’ ).
Εϖισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/ Τεύχος Α’ ) δεν εϖιτρέϖεται µετάταξη υϖαλλήλου στις υϖηρεσίες ϖου αναφέρονται στην ϖαράγραφο 1 του ϖαρόντος άρθρου, όϖως ισχύει, ϖριν ϖαρέλθουν ϖέντε έτη αϖό το διορισµό ή αϖό ϖροηγούµενη µετάταξη.
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται καθηµερινά εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η αίτηση και τα συνηµµένα δικαιολογητικά µϖορούν να υϖοβληθούν και ταχυδροµικώς εϖί αϖοδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόµενη διεύθυνση εντός της οριζόµενης ϖροθεσµίας.  Η εϖιλογή των υϖαλλήλων θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 71 ϖαρ. 3 και 73,74 του Ν. 3528/07 αϖό το Υϖηρεσιακό Συµβούλιο του Οργανισµού, µετά αϖό συνεκτίµηση των τυϖικών και ουσιαστικών ϖροσόντων των υϖοψηφίων.
Η ανακοίνωση αυτή θα σταλεί σε όλα τα Υϖουργεία ϖροκειµένου να την κοινοϖοιήσουν σε όλους τους υϖαλλήλους ϖου εϖοϖτεύουν καθώς και στο Υϖουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ϖροκειµένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόϖο του Υϖουργείου (www.gspa.gr) και στο δικτυακό τόϖο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (www.notiakynouria.gov.gr). Για ϖερισσότερες ϖληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να αϖευθύνονται στον ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας τηλέφωνο εϖικοινωνίας 2757360210 αρµόδιος κ. Εµµ. Ρεντούλης.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
Οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού των ϖαρακάτω Υϖηρεσιών, ϖαρακαλούνται να κοινοϖοιήσουν άµεσα στους υϖαλλήλους και τις εϖοϖτευόµενες αϖό αυτές υϖηρεσίες, Ν.Π.∆.∆. και κρατικά Ν.Π.Ι.∆./∆ΕΚΟ.
1. Υϖουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - Βασιλίσσης Σοφίας 15 106 74.
2. Υϖουργείο Εσωτερικών – Σταδίου 27, 10183 Αθήνα.
3. Υϖουργείο Οικονοµικών – Κ. Σερβίας 10,105 62 Αθήνα.
4. Υϖουργείο Εξωτερικών – Βασ. Σοφίας 1, 106 71 Αθήνα.
5. Υϖουργείο Εθνικής Άµυνας – Μεσογείων 227-231, 154 51 Χολαργός.
6. Υϖουργείο Ανάϖτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υϖοδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων – Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα.
7. Υϖουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής – Αµαλιάδος 17, 11523 Αθήνα
8. Υϖουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού - Ανδρέα Παϖανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
9. Υϖουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Πειραιώς 40, 101 82 Αθήνα
10. Υϖουργείο Υγείας – Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα
11. Υϖουργείο Αγροτικής Ανάϖτυξης και Τροφίµων – Αχαρνών 2, 104 32 Αθήνα
12. Υϖουργείο Ναυτιλίας - Ακτή Βασιλειάδη, 185 10 Πειραιάς
13. Υϖουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Π. Κανελλοϖούλου 4, 10177 Αθήνα.
14. Υϖουργείο Μακεδονίας και Θράκης - Αγίου ∆ηµητρίου, 54633 Θεσσαλονίκη.
15. Υϖουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωϖίνων ∆ικαιωµάτων Μεσογείων 96, 115 27 Αµϖελόκηϖοι.
16. Υϖουργείο Τουρισµού – Αµαλίας 12, 10557 Αθήνα.
17. Όλες οι Περιφέρειες
18. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου